7. Sınıf Matematik Çokgenler Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Çokgenler konusunu öğreneceğiz.

Herhangi üçü aynı doğru üzerinde olmayan en az üç noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçalarının birleşiminden oluşan kapalı şekillere “çokgen” denir. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılırlar. Üç kenarı olan çokgene üçgen, dört kenarı olan çokgene dörtgen, beş kenarı olan çokgene beşgen denir.
Aşağıdaki çokgende A, B, C ve D noktalarına çokgenin köşeleri,
[AB], [BC], [CD] ve [DA]’na çokgenin kenarları denir.

Düzgün Çokgenler

Tüm kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere “düzgün çokgen” denir.
Aşağıda kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüsü eşit olan çokgenlere örnekler verilmiştir. İnceleyiniz.

Yukarıda verilen dörtgenin tüm kenar uzunlukları eşit ve her iç açısının ölçüsü 90°, beşgenin tüm kenar uzunlukları ve her iç açısının ölçüsü eşit, sekizgenin tüm kenar uzunlukları ve her iç açısının ölçüsü eşittir.


Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları

Bir çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına “köşegen” denir.
Aşağıdaki dörtgende [AC] ve [BD], ABCD dörtgeninin köşegenleridir.

Aşağıdaki düzgün çokgenlerde bir köşe diğer köşelerle birleştirilerek üçgenlere ayrılmış ve bu
üçgenlere numaralar verilmiştir.

Verilen çokgenler için aşağıdaki tabloyu dolduralım. Tabloyu doldururken bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180° olduğu bilgisini kullanalım.

Tabloda görüldüğü gibi çokgenlerin iç açılar ölçüleri toplamı ile kenar sayısı arasında bir ilişki
vardır.
Aşağıdaki tabloyu dolduralım. Düzgün çokgenlerin bir iç açısının ölçüsünü bulmak için iç açılarının ölçülerinin toplamını açı sayısına bölelim.

 

*** Bir çokgende iç açıların ölçüleri toplamı çokgenin kenar sayısının 2 eksiği ile 180° nin çarpımıdır. n kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı (n — 2)·180° ile hesaplanır.
Eğer çokgen düzgün çokgen ise bir iç açısının ölçüsü, iç açılarının ölçüleri toplamının kenar sayısına bölümüdür.
Bir iç açının ölçüsü =

8 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını bulalım.
n kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı (n — 2)·180° olduğundan 8 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı (8 — 2)·180° = 6·180° = 1080° dir.

*** Tüm çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir. n kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360°/n ile bulunur.


Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk ve Eşkenar Dörtgen

Tüm kenar uzunlukları eşit ve her iç açısının ölçüsü 90° olan dörtgenlere “kare” denir.
Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve her iç açısının ölçüsü 90° olan dörtgenlere “dikdörtgen” denir.
Bu durumda kare dikdörtgenin tüm özelliklerini sağlar. Karenin tüm kenar uzunlukları eşit olduğundan kare, dikdörtgenin özel bir durumudur.

Aşağıda verilen ABCD karesi ile EFGH dikdörtgeninde köşegenleri çizelim. Köşegenlerin
oluşturduğu açıları inceleyelim.

  • ABCD karesinde [AC] ve [BD] köşegendir. Bu köşegenler A, B, C ve D köşelerindeki
    90°’lik açılar iki eş açıya böler, 45°’lik açılar oluşturur.

Köşegenler K noktasında dik olarak kesişirler. Köşegenlerin uzunlukları eşittir ve birbirini
ortalar.

  • EFGH dikdörtgeninde köşegenler (şeklin kare olmaması durumunda) birbirini dik kesmez. Köşegenlerin uzunlukları eşittir ve birbirini ortalar.

*** Tüm kenar uzunlukları eşit olan dörtgene “eşkenar dörtgen”denir. Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Kare, eşkenar dörtgenin tüm özelliklerini sağlar. Karenin tüm iç açıları da eşit olduğundan kare, eşkenar dörtgenin özel bir durumudur.
Aşağıda ABCD ve DEFG dörtgenlerinin kenar ve açı özellikleri verilmiştir. İnceleyiniz.

Yukarıdaki ABCD dörtgeninin tüm kenar uzunlukları ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir.
DEFG dörtgeninin tüm kenar uzunlukları ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir.

*** Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere “paralel kenar” denir. Paralelkenarda karşılıklı açıların ölçüleri eşit, ardışık köşelerdeki açıların ölçüleri toplamı 180°’dir.
Aşağıdaki ABCD paralelkenarında
|AB| = |DC|, |BC| = |AD|,
[AB] // [DC], [BC] // [AD]
m(A) = m(C), m(B) = m(D), m(A) + m(B) = 180°, m(B) + m(C) = 180°
Dikdörtgen ve eşkenar dörtgen, paralelkenarın tüm özelliklerini sağlar. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgen paralelkenarın özel hâlidir.

*** Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel olan dörtgenlere “yamuk” denir. Aşağıdaki ABCD dörtgeninde [AB] // [DC] olduğundan ABCD dörtgeni bir yamuktur.
Yamukta iki paralel kenar arasındaki açılar bütünlerdir.
m(A) + m(D) = 180°, m(B) + m(C) = 180°’dir.
Paralel kenarlara yamuğun “tabanları”, diğer kenarlara ise yamuğun “yan kenarları” denir.

*** Paralel olmayan kenarlarının uzunluğu eşit olan yamuklara “ikizkenar yamuk” denir.
ABCD yamuğunda [AB] // [DC], |AD| = |BC|,

*** Paralel olmayan kenarlardan biri tabanlara dik olan yamuğa “dik yamuk” denir.
ABCD yamuğunda

[AB] // [DC], [AD] ve [DC], [DA] ve [AB] birbirine diktir.


Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Alanı

ABCD eşkenar dörtgeninin köşegen uzunlukları
|AC| = e ve |BD| = f için

 

*** ABCD eşkenar dörtgeninin alanı

A(ABCD) = |AB| . |DH|

= |BC| . |DK|

*** Taban uzunlukları |AB| = a br, |CD| = c br ve yüksekliği |DH| = h br olan ABCD yamuğunun alanı;


Üçgen, Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk veya Eşkenar Dörtgenden Oluşan Bileşik Şekillerin Alanı

Örnek: Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içine şekildeki gibi yürüyüş yolları yapılacaktır. Yürüyüş yolları için ayrılan kısım kaç metrekaredir?

Çözüm:

İstenilen bölgenin alanını bulmak için dikdörtgen şeklindeki bahçenin alanından şekildeki üçgen, yamuk ve dikdörtgenin alanını çıkaralım.

Bahçenin alanı = 12·8 = 96 m²,
Üçgenin alanı = (3.5)/2 = 15/2 = 7,5 m²
Yamuğun alanı = [(7+9,5)/2] . 4 = 16,5/2 = 33 m²

Dikdörtgenin alanı = 11·3 = 33 m²
Yürüyüş yolları için ayrılan alan = 96 — (7,5 + 33 + 33)
= 96 — 73,5 = 22,5 m² olur.

 

Örnek: Aşağıdaki ABCDEF çokgeni şeklindeki arsanın ölçüleri verilmiştir. Arsa dikdörtgen, yamuk ve üçgenlerden oluşmuştur. Şekilde [AB] // [FC] // [ED] ve [FE] // [BC]’dır.
Bu arsaya çocuk parkı ve spor tesisleri yapmak için bir mimara tasarım yaptırılıyor.

Mimarın yaptığı tasarımda arsa üç bölgeye ayrılıyor. Oyun alanı paralelkenar, yeşil alan yamuk ve spor tesisleri eşkenar dörtgenden oluştuğuna göre mimarın nasıl bir tasarım yaptığını, oyun alanının, yeşil alanın ve spor tesislerinin alanının kaç metrekare olduğunu bulalım.

Çözüm:

  • [ED]’na paralel ve |FG| = 46 m olacak şekilde [FG] çizelim. G ile D noktalarını birleştirerek [GD] çizelim. |GD| = 50 m ve FGDE paralelkenar olur.
  • G ile B noktalarını birleştirerek [GB] çizelim. |GB| = 50 m ve GBCD eşkenar dörtgen olur.
  • Geri kalan ABGF dörtgeni de dik yamuk olur.
  • Paralelkenarın alanı = |FG|·|DH| = 46·40 = 1840 m²
  • Eşkenar dörtgenin alanı = |GC|.|BD|/2 = 60.80/2 = 2400 m²
  • Yamuğun alanı = (|AB|+|FG|/2) . |FA| = (122/2) . 40 = 2440 m² buluruz.

Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ile Alan Arasındaki İlişki

20 m uzunluğunda bakır teller kullanarak kenar uzunlukları birer doğal sayı olan dikdörtgen veya kare oluşturalım. Bu dikdörtgenlerin çevre uzunlukları ile alanları arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Tüm şekillerin çevre uzunlukları 20 m’dir.
I. dikdörtgenin alanı = 8·2 = 16 m²
II. dikdörtgenin alanı = 7·3 = 21 m²
III. dikdörtgenin alanı = 6·4 = 24 m²
IV. dikdörtgenin (kare) alanı = 5·5 = 25 m²
Dikdörtgenlerin çevre uzunlukları eşit fakat alanlar farklıdır. Çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgenlerin alanları farklı olabilir.
Çevrelerinin uzunlukları eşit olan dikdörtgenlerden kenar uzunlukları birbirine yakın veya eşit
olan dikdörtgenin alanı daha büyüktür.

Evet arkadaşlar bir matematik konu anlatımının daha sonuna geldik. İlerleyen derslerde yeniden görüşmek üzere.

7. Sınıf Dönüşüm Geometrisi Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Dönüşüm geometrisi konusunu öğreneceğiz.

Düzlemsel Şekillerin Eş Olup Olmadığını Belirleme, Bir Şekle Eş Şekiller Oluşturma

Biçimleri aynı, ölçüleri eşit olan düzlemsel şekillere “eş şekiller”denir.

Kareli kağıda çizilmiş aşağıdaki şekilleri inceleyelim. Eş olan şekilleri belirleyelim.

2. ve 7. şekiller üst üste getirilirse tüm noktalar çakışır. 5. ve 8. şekiller üst üste getirilirse tüm
noktalar çakışır. Karşılık gelen tüm açılar ve kenar uzunlukları eşit olduğundan 2. ve 7. şekil ile 5. ve 8. şekil eştir.
4. ve 6. şekil düzgün beşgendir. Bu şekillerin tüm açıları aynı fakat kenar uzunlukları farklı olduğundan eş şekiller değildir.
1. ve 3. şekil karedir. Bu şekillerin de tüm açıları aynı fakat kenar uzunlukları farklı olduğundan
eş şekiller değildir.

Örnek: Kareli kağıda çizilmiş aşağıdaki şekle eş bir şekil oluşturalım.

Çözüm:

Kırmızı ile çizilmiş doğru parçasına şeklin sağında paralel bir doğru çizelim. Şeklin üzerindeki
köşelerden bu doğruya dikmeler çizelim. Çizdiğimiz dikmelerin uzunluğunu bulalım. Bu dikmelerin doğruyu kestiği noktalardan dikmelerin uzunluğu kadar sağa giderek bulduğumuz noktaları işaretleyelim. Bu noktaları ardışık olarak birleştirelim. Verilen şekle eş bir şekil (1. şekil) oluşturmuş oluruz.

Yukarıda yaptığımız işlemleri l doğrusu için tekrarlarsak verilen şekle eş 2. şekli oluşturmuş
oluruz.


Düzlemde Nokta, Doğru Parçası ve Diğer Şekillerin Öteleme Altındaki Görüntüleri

Bir şeklin veya nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir yön ve doğrultuda yer değiştirme hareketine “öteleme” denir.

Bir doğru parçası ötelenirken bu doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktalarının ötelendiği noktalar bulunur. Bulunan noktaları birleştirilerek bu doğru parçasının ötelenmiş hali elde edilmiş olur.

Noktalı kağıt üzerinde bir şekil belirleyelim. Şekli 6 br yukarı ve 7 br sağa öteleyelim.

*** Bir çokgeni ötelerken çokgenin köşelerinin ötelendiği noktalar bulunur. Bu noktalar ardışık olarak birleştirilerek bu çokgenin ötelenmiş hali elde edilmiş olur.

Noktalı kağıt üzerinde bir şekil belirleyelim. şekli 10 br sağa, 6 br aşağıya öteleyelim.


Ötelenen Şekiller ile Bu Şekillerin Görüntüleri Arasındaki İlişki

Ötelemede şekil üzerindeki her bir nokta aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme uğrar. Şekil ile şeklin öteleme sonrası oluşan görüntüsü eştir.

Aşağıda ABC üçgeninin ötelenmesiyle A’B’C’ ve A’B’C’ üçgeninin ötelenmesiyle A”B”C” üçgeni elde edilmiştir.
Bu dönüşümlerde ötelenen şekil ile bu şeklin ötelenmesiyle elde edilen görüntüsünün eş olup olmadığını, ötelenen şekil üzerindeki her bir noktanın hangi yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu belirleyelim.

|AA’|, |BB’|, |CC’| ölçelim.

|AA’| = |BB’| = |CC’| = 8 br
ABC üçgeninin köşeleri 8 br sola ötelenmiştir.

|A’A”|, |B’B”|, |C’C”| ölçelim.

|A’A”| = |B’B”| = |C’C”| = 6 br

A’B’C’ üçgeninin köşeleri 6 br aşağı ötelenmiştir.

ABC, A’B’C’ ve A”B”C” üçgenleri eştir.


Düzlemde Nokta, Doğru Parçası ve Diğer Şekillerin Yansıma Sonucu Oluşan Görüntüleri

Bir şeklin bir doğruya göre simetrisi alınırsa elde edilen şekil, bu şeklin verilen doğruya göre “yansıması”dır. Şeklin yansımasını bulabilmek için doğruya (simetri eksenine) göre simetrisini bulmamız gerekir. Bunun için önce şekil üzerindeki noktalardan simetri eksenine dikmeler inerek, daha sonra bu dikmelerin uzunluğu kadar simetri ekseninin diğer tarafına gidilerek simetriğindeki noktayı bulmak gerekir.

Noktalı kağıda bir doğru parçası ve simetri doğrular çizelim. Bu doğru parçasının simetri doğrularına göre yansımalarını oluşturalm.

[AB]’nın l doğrusuna göre yansıması [A’B’], t doğrusuna göre yansıması [A”B”]’dır.

*** Bir doğru parçası ya da çokgenin bir doğruya göre yansımasının görüntüsü çizilirken doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktalarının, çokgenin ise köşelerinin o doğruya göre yansıma altındaki görüntüleri bulunur. Bu görüntüler ardışık olarak birleştirilerek doğru parçası ya da çokgenin yansıma altındaki görüntüsü elde edilir.

Kareli kağıda bir şekil ve bir doğru çizelim. Bu şeklin doğruya göre yansımasını oluşturalm.


Yansımada Şekil ile Görüntüsü Arasındaki İlişki

Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşittir. Şekil ile şeklin görüntüsü eştir.

Noktalı kağıda bir şekil ve simetri doğrusu çizelim. Bu şeklin simetri doğrusuna göre yansımasını oluşturalım. Şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaları birleştirelim. Elde edeceğimiz doğru parçalarının simetri doğrusuna dik olup olmadığını belirleyelim.

*** Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaları birleştiren doğru parçası simetri doğrusuna diktir.

Kareli kağıda bir şekil ve simetri doğrusu çizelim. Bu şeklin simetri doğrusuna göre yansımasını oluşturalım.

Verilen şeklin üzerindeki [AB] aynı zamanda simetri doğrusu üzerindedir. [AB] şeklin simetri doğrusuna göre yansıması üzerinde değişmez kalır. Şeklin yansımasının da bir parçasıdır. Kırmızı renkle çizilmiş şeklin simetri doğrusuna göre yansıması mavi renkle çizilmiş şekildir.

Örnek: Kareli kağıda bir şekil ve simetri doğrusu çizelim. Bu şeklin simetri doğrusuna göre yansımasını oluşturalım.

Kırmızı renk ile çizilmiş şeklin simetri doğrusuna (d) göre yansıması mavi renk ile çizilmiş şekildir.


Düzlemsel Bir Şeklin Ardışık Ötelemeler ve Yansımalar Sonucu Elde Edilen Görüntüsü

Aşağıda bir şekil ve simetri doğruları verilmiştir. Şeklin a doğrusuna göre yansımasını çizelim.
Yansıma sonucu oluşan görüntüyü 6 br aşağıya öteleyelim. Öteleme sonucu oluşan şeklin de b doğrusuna göre yansımasını bulalım.

Kırmızı ile çizilmiş şeklin a doğrusuna göre yansıması mavi ile çizilmiş şekildir. Mavi ile çizilmiş şeklin 6 br aşağı ötelenmiş hali turuncu ile çizilmiş şekildir. Turuncu ile çizilmiş şeklin b doğrusuna göre yansıması sarı ile çizilmiş şekildir.

 

Örnek: Aşağıdaki desen için kullanılan bazı dönüşüm hareketlerini belirleyelim.

Çözüm:

1 numaralı şeklin yatay eksene göre yansıtılmasıyla 2 numaralı şekil elde edilmiştir.
1 ve 2 numaralı şekillerin dikey eksene göre yansıtılmasıyla 3 ve 4 numaralı şekiller elde
edilmiştir.
1, 2, 3 ve 4 numaralı şekillerden oluşan şekil ötelenerek veya bu şeklin dikey eksene göre
yansıması alınarak diğer şekiller elde edilmiştir.
1 numaralı şeklin dikey eksene göre yansıtılmasıyla 3 numaralı şekil, 1 ve 3 numaralı şekillerin
oluşturduğu şeklin yatay eksen boyunca ötelenmesi veya yatay eksene göre yansıtılmasıyla 2
ve 4 numaralı şekiller elde edilmiştir.

Evet arkadaşlar bir matematik konu anlatımının daha sonuna geldik. İlerleyen derslerde yeniden görüşmek üzere.

7. Sınıf Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri Konu Anlatımı

Sevgili Öğrenciler bugün ki dersimizde Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusunu öğreneceğiz.

Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri

Aşağıdaki fotoğraftaki birim küplerle oluşturulmuş yapının önden, arkadan, soldan, sağdan ve üstten görünümlerini kareli kağıda çizelim. Farklı yönlerden görünümleri ilişkilendirelim.


Bu yapıda önden ve arkadan görünümler simetriktir. Soldan ve sağdan görünümler aynıdır.

 

Aşağıdaki fotoğrafta yapının önden, arkadan, soldan, sağdan ve üstten görünümlerini kareli kağıda çizelim. Farklı yönlerden görünümleri ilişkilendirelim.

Bu yapıda önden, arkadan görünümler simetriktir.


Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapılar

Aşağıda farklı yönlerden görünümleri verilen yapıyı oluşturalım. Yapıda 6 birim küp kullanılmıştır.

Farklı yönlerden görünümleri verilen yapı aşağıdaki gibidir.

 

Örnek: Aşağıda farklı yönlerden görünümleri verilen yapıyı oluşturalım. Yapıda 30 birim küp kullanılmıştır.

Farklı yönlerden görünümleri verilen yapı aşağıdaki gibidir.

 

Evet arkadaşlar bir matematik konu anlatımının daha sonuna geldik. İlerleyen derslerde yeniden görüşmek üzere.